Việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng rất quan trọng đối với chúng tôi. RUTTIENSAIGON và mọi thành viên thuộc RUTTIENSAIGON tuân thủ các biện pháp kỹ thuật và cơ chế về bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng. Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Quý khách. RUTTIENSAIGON cam kết bảo mật thông tin, không để lộ các thông tin tài chỉnh của Quý khách cho bất kỳ tổ chức/ cá nhân nào khác trừ trường hợp:

  • Nhận được sự đồng ý của Quý khách hoặc đã thông báo trước cho Quý khách
  • Phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho các cơ quan Nhà nước, toà án, cơ quan pháp luật có thẩm quyền và chỉ cung cấp thông tin trong phạm vi quyền hạn cho phép
  • Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý khách đến các công ty và các đại lý thuộc RUTTIENSAIGON trong phạm vi cho phép của pháp luật.

Sử dụng thông tin cá nhân

  • RUTTIENSAIGON chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho tổ chức của nhân viên RUTTIENSAIGON ở các khu vực pháp lý với nơi thu thập thông tin và buộc phải tuân theo pháp luật tại khu vực đó. RUTTIENSAIGON sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Công ty nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.

Phương thức bảo vệ

  • RUTTIENSAIGON sẽ chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân của quý khách, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin theo chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết bảo mật

  • RUTTIENSAIGON và mọi thành viên thuộc RUTTIENSAIGON tuân thủ các biện pháp kỹ thuật và cơ chế nội bộ về bảo mật để bảo vệ dữ liệu cá nhân của hách hàng.
  • Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng
  • Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng, RUTTIENSAIGON thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
  • Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của Quý khách không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Khi khách hàng không sử dụng dịch vụ này nữa, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân như đã trình bày ở trên.